• DOOR Training & Consulting Oy

  • finland@doornordic.com ✆ 040 753 7788

Voimaa Vastuunoton kulttuurista

DOOR on maailman johtavan Accountability- ja kulttuurimuutoksen kyvykkyyksien kehittäjän Partners In Leadershipin kansainvälinen kumppani yksinoikeudella.

Erikoisalamme on auttaa johtajia ja organisaatioita onnistumaan toimintakulttuurin (organisaatiokulttuuri) kehittämisen avulla. Toimintakulttuurin kehittäminen on moderni keino kehittää johtamista, kommunikaatioa ja käyttäytymistä. Se on merkittävästi vaikuttavampi kuin perinteinen muutosjohtaminen. Sen avulla saadaan kestävä muutos ja vältetään käskyttävän johtamiskulttuurin ansa.

Huippumetelmät, prosessi, osaaminen ja kokemus tekevät meistä ammattimaisen toimijan. Ratkaisumme soveltuvat organisaatioille, joilla on sekä tarve että tahto

  • Saada aikaan muutos tuloksissa (kasvu, asiakaskokemus, henkilöstökokemus, laatu, työturvallisuus, läpimenoaika, tuottavuus,…)
  • Säästää kalenteriaikaa (nopeuttaa tulosten saavuttamista) ja omaa aikaa (käyttämällä koeteltua prosessia) ja varmistaa onnistuminen
  • Rohkeutta ja ennakkoluulottomuutta valita muu kuin esim. perinteinen muutosjohtamisen menetelmä

Strukturoitu ja käytännönläheinen menetelmä

Asiakkaan kanssa lähdemme aina liikkeelle organisaation yhteisistä Avaintuloksista. Avaintulos tarkoittaa organiaation 3-4 tärkeintä priorisoitua tulosta, jotka halutaan saavuttaa. Priorisointi ja fokus ovat ensiarvoisen tärkeitä sekä kommunikaation että onnistumisen kannalta.

Tämän lähtökohdan pohjalta rakennamme organisaation kulttuurin kehittämiseen ratkaisun. Se on strukturoitu, osallistava, oivalluttava ja inspiroiva prosessi.

Prosessin tuloksena jokainen organisaatiossa ymmärtää strategiset avaintulokset ja ja haluaa aktiivisesti toimia tulosten saavuttamiseksi – onnistua yhdessä. Vastuunotto on jokaisen henkilökohtainen valinta ajatella ja toimia siten, että halutut tulokset saavutetaan.

Muutoksen nk. kultainen ikkuna on 60 päivää. Prosessi sisältää myös ohjauksen uuden kulttuurin integrointiin arkipäivään ja eläväksi tekemiseen. Ilman koeteltua prosessia riski epäonnistumiseen kasvaa ja kriittisestä aikaikkunasta myöhästytään. Kulttuurin hallittu ja stukturoitu muutosprosessi on keino varmistaa ja nopeuttaa haluttujen tulosten saavuttaminen.

Asiakkaan tilanteesta ja painotuksista riippuen valitaan jokin kolmesta vaihtoehtoisista prosessista:

  • Henkilökohtaisen vastuunoton kulttuuri  (Accountability Builder, AB)
  • Vastuunoton johtaminen (Leadership Builder, LB)
  • Kulttuurin muotoilu (Lead Culture, LC)

Muutoksen johtaminen voi olla vaikeaa

Emme väitä, että muutoksen johtaminen on helppoa. Tarjoamme siihen prosessin ja menetelmän. Ne pohjautuvat pitkään kokemukseen ja tutkimukseen. Ne on koeponnistettu tuhansissa onnistumisissa.

Usein organisaatioilta puuttuu yksinkertainen ja tehokas johtamis- ja kommunikaatiomalli, jota voidaan käyttää organisaation kaikilla tasoilla. 

Autamme mallin ja prosessin avulla muuttamaan toimintakulttuuria (organisaatiokulttuuri, yrityskulttuuri). Se saattaa tuntua monimutkaiselta ja epäkonkreettiselta asialta. Miten voidaan muuttaa ihmisten ajattelua ja käyttäytymistä?

Miksi johtaa toimintakulttuuria?

Toimintakulttuuri on sitä, miten ihmiset puhuvat, ajattelevat ja toimivat. Vastuunoton kulttuuri Accountability® on jokaisen henkilökohtainen valinta ajatella ja toimia siten, että halutut Avaintulokset®  saavutetaan.

Partners In Leadershipin kehittämässä menetelmässä toimintakulttuuri on mallinnettu äärimmäisen yksinkertaisella, mutta ilmaisuvoimaisella tavalla. Tulospyramidi® selittää sen, miksi me toimimme niin kuin me toimimme. Toiminta tuottaa tulokset. Toimintaa ohjaa ajattelu – uskomukset. Aikuisen järkevästi toimivan ihmisen uskomuksia voidaan muuttaa vain kokemusten kautta.

Tulosten parantaminen tai uudet tulokset edellyttävät toiminnan muutosta. Nykyinen ajattelu tuottaa nykyisen toiminnan ja nykyiset tulokset.

Perinteisen muutosjohtamisen  ja johtamisen ongelma on, että johdetaan vain tulospyramidin kahta ylintä tasoa käyttäen. Organisaatio ei miellä Avaintuloksia omikseen eikä oman työnsä kytkentää niihin. Tilapäinen muutos voidaan saada aikaan, muutta imu ja sitoutuminen puuttuu. Tämä johtaa organisaation kannalta kolmeen epätoivottuun asiaan, joilla on myös hintalappu: 

I. Käskyttävä johtamistyyli: Kun ajattelu on edelleen vanhassa kulttuurissa, johtamiselle ei ole muita vaihtoehtoja. Ymmärrys sitoutuminen ja merkityksellisyys puuttuvat. Käskyttävä johtamistyyli johtaa kierteeseen, jossa vastuuotto ja sitoutuminen entisestäänkin vähenevät. Motivaatio jää alhaiseksi. Eteneminen vaatii jatkuvaa puuttumista.

II. Siiloutuminen: Jokainen hoitaa vain omaa tonttiaan. Tämä on uudistumisen, innovaation ja suorituskyvyn johtamisen kannalta epätoivottavaa. Ratkaisujen mahdollisuudet ovat hyvin rajatut, kun ne nähdään mahdollisina vain omalla kapealla alueella. Tämä johtaa voimattomuuden tunteeseen. Lisäksi oman alueen hyvä ratkaisu voi olla kokonaisuuden kannalta haitallinen. Kokemuksemme mukaan siiloutuminen usein alkaa jo johtoryhmästä.

III. Syyttely- ja selittelypeli (blame game): Haluttuja tuloksia ei saavuteta. Vastuunotto ja rohkeus hakea ratkaisuja puuttuvat. Organisaatio valuu yhä enemmän nk. linjan alapuoelle. Energia, joka voitaisiin käyttää tulosten saavuttamiseksi, ohjautuu tuottamattomaan toimintaan. Kun tuloksia ei saavuteta, se johtaa turhautumiseen. Organisaation ja yksilöiden kehittyminen pysähtyy.

Kiinnostaako kulttuurimuutos?

Ota yhteyttä ja sovi tapaamisesta ja tilanteenne kartoituksesta!

Mikäli haluat kehittää kulttuuria, voi aloittaa myös pienin askelin. Lyhyt workshop tai keynote-puhe kehittämispäivän tai useampipäiväisen kick-off tilaisuuden energisoijana on myös mahdollinen – ja silläkin on herättävä vaikutus. Valitse tapa, joka tällä hetkellä sopii teille parhaiten.

Otan yhteyttää sähköpostitse tai soita 040 753 7788 / Hele Lonka

Kiitos!

Aloitteellinen vastuunotto - Accountability

Aloitteellinen vastuunotto on nopea ja ketterä yrityksen toiminta- ja johtamiskulttuurin kehittämisen menetelmä.